Počet návštev:

Kontaktné údaje PDF Print E-mail


Názov spoločnosti:   STAVMO J+M, s.r.o. 
Sídlo:                        Vojtecha Spanyola 2119/38
  010 01 Žilina 
IČO:       44979258
DIČ: 2022891717
IČ DPH: SK2022891717
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51855/L 
V zastúpení: Jozef Molčík, konateľ
Bankové spojenie:   
Číslo účtu: