Kontaktné údaje Print


Názov spoločnosti:   STAVMO J+M, s.r.o. 
Sídlo:                        Vojtecha Spanyola 2119/38
  010 01 Žilina 
IČO:       44979258
DIČ: 2022891717
IČ DPH: SK2022891717
Obchodný register: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51855/L 
V zastúpení: Jozef Molčík, konateľ
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
 

 
Mobil: + 421 903 805 971
Email:                   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  
Fax: + 421 41 72 448 59